Voor wie?

Cultuur, media en overheid

VIAA staat in voor de duurzame bewaring van digitaal – of gedigitaliseerd – audiovisueel materiaal van culturele instellingen, mediaorganisaties en overheidsinstanties. Om deze doelstelling te realiseren, werken we samen met musea, archieven, podiumkunstenorganisaties, erfgoedcellen, administraties en omroepen. Wij zorgen ervoor dat de digitalisering en duurzame bewaring van het gedigitaliseerde of reeds bestaande digitale materiaal verzekerd is. Door kennis en investeringen te centraliseren werken we complementair en kunnen we meerdere content partners op een goedkopere en kwalitatieve manier helpen. 

VIAA heeft zijn aanpak geleidelijk uitgerold. Stap voor stap hebben we alle werkprocessen op punt gesteld. Volgens de noden binnen een sector, beleidsprioriteiten en de eigen beschikbare middelen, breiden we het aantal content partners stelselmatig uit. 


De beeldcultuur neemt een steeds belangrijkere plaats in ons collectief geheugen in. Een organisatie als VIAA speelt, samen met zijn partners als de VRT, culturele- en overheidsinstellingen, een cruciale rol in het bewaren van audiovisueel archiefmateriaal. Met grote tevredenheid zie ik de scope van VIAA groeien om ons waardevol beeld- en klankerfgoed te archiveren.

 • Sven_Gatz_Copyright_Alexander_Meeus_8_1
 • Sven Gatz
  Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

De belangrijkste criteria om content partner te worden 

Ben je een organisatie actief in cultuur en/of media of ben je een overheidsinstelling en koester je je audiovisueel archief? Wil je het graag delen met toekomstige generaties omdat deze van een onschatbare waarde zijn? VIAA helpt je graag. We stellen onze diensten open voor organisaties die behoren tot één van onze gedefinieerde kringen. Momenteel werken we samen met volgende sectoren:   

Cultuur

 • Gesubsidieerde en/of erkende instellingen binnen het cultureel erfgoeddecreet
 • Podiumkunstenorganisaties
 • Erfgoedcellen

Media

 • Publieke omroep
 • Landelijke, private omroepen
 • Regionale omroepen

Overheid 

 • Vlaams Parlement
 • Vlaamse overheidsadministraties
 • Stadsarchieven van de 13 centrumsteden, plus de leden van de Werkgroep Lokaal Overheidsarchief die werd opgericht binnen de VVBAD

Content partners leveren bovendien content aan die in aanmerking komt voor digitalisering en/of digitale opslag. Meer concreet betekent dit:

 • voor de digitalisering: audiovisueel materiaal zoals bewegende beelden en audiofragmenten op analoge dragers.
 • voor de archivering: audiovisueel materiaal dat reeds digitaal bestaat, maar ook grote volumes aan digitale foto’s of scans. 

Particulieren kunnen op dit moment geen content partner worden. Niet-commerciële organisaties die niet tot onze kringen behoren, kunnen ook beroep doen op onze diensten, weliswaar tegen betaling. We doen dan een voorstel op maat. Zo werken we bijvoorbeeld samen met dienstenafnemers als de Plantentuin Meise voor het digitaliseren en duurzaam bewaren van hun herbarium en met UGent voor de bewaring van hun diep archief.

Hoe ziet onze dienstverlening eruit?

 • We digitaliseren audiovisueel materiaal bewaard op analoge dragers.
 • We archiveren de gedigitaliseerde – of reeds digitale – collecties op een duurzame manier.
 • We zetten ons in voor de toegankelijkheid en maatschappelijke valorisatie van het materiaal. Het delen van materiaal is telkens gericht op bepaalde doelgroepen en in onderling akkoord met onze content partners.  

 • Om zo veel mogelijk organisaties efficiënt te helpen, werken wij volgens een gestandaardiseerde aanpak voor digitalisering en archivering. We digitaliseren steeds per drager, en niet per content partner. We gaan dus niet de volledige collectie (met verschillende dragers) van één content partner in één keer digitaliseren, maar doen dit volgens specifieke digitaliseringprojecten per type drager.  We werken steeds in overleg en volgens een aanleverschema binnen een uitgekiend logistiek proces. Voor de bewaring van het gedigitaliseerde materiaal volgen we een gelijkaardig proces, maar dit wel per content partner.

  Hoe verloopt een samenwerking?

  Allereerst inventariseren we het (te digitaliseren) materiaal. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met partners zoals PACKED vzw, vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, CINEMATEK, FARO en andere Vlaamse expertisecentra en steunpunten. Op basis hiervan, en rekening houdend met urgentie en de beschikbare middelen bij VIAA, maakt VIAA een planning voor de digitalisering van het materiaal, of een digitale intake. 

  We leggen alle afspraken en rechten en plichten van de betrokken partijen vast in een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst. Alle afspraken omtrent de voorbereidingsfase, de opslagkosten, hergebruik en deling van het materiaal …  staan hierin genoteerd. Op deze manier weet iedereen wat de diensten van VIAA precies inhouden, hoe wij ze realiseren en waar wij wel en niet voor garant staan. Praktische afspraken worden per collectie vastgelegd. 

  Na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst start onze dienstverlening en voorzien we opleidingen om onze content partners op weg te helpen, bijvoorbeeld bij de registratie van hun analoge dragers in een online tool. 

  Interesse in een partnership?
  Contacteer Debbie. Ze beantwoordt graag je vragen.

  Debbie