disclaimer

DISCLAIMER & PRIVACY

Wettelijke bepalingen m.b.t. de VIAA websites

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van het VIAA (www.viaa.be, dienstenwebsites of gerelateerde projecten). U mag de informatie op de websites van VIAA gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. VIAA kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de VIAA websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIAA verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

2. Aansprakelijkheid van VIAA

VIAA streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VIAA hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van de via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

3. Privacy-beleid

U kunt de VIAA-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal VIAA ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die VIAA verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van VIAA, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die VIAA over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van VIAA verwijderd worden. Contacteer info@viaa.be indien u inzage wil of voor meer info over ons privacybeleid.

Onderaan elke mailing die u van VIAA ontvangt, vindt u een link om u uit te schrijven op onze mailinglijst.