disclaimer

Wettelijke bepalingen m.b.t. de VIAA websites


Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van VIAA (www.viaa.be, dienstenwebsites of gerelateerde projecten). U mag de informatie op de websites van VIAA gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. VIAA kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de VIAA websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VIAA verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

2. Aansprakelijkheid van VIAA

VIAA streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VIAA hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van de via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.